OMNICAR Holding AB (“OMNICAR”) meddelar idag, den 8 juni 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för bolagets nyemission inledas idag och pågår till och med den 22 juni 2017. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.omnicar.dk), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Första handelsdag på AktieTorget är planerad till den 13 juli 2017.

Menu