Aktieägarna i OmniCar Holding AB (publ), 559113-3987, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 juni 2020 kl. 09.30 på MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 19 juni 2020 ; och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 19 juni 2020 skriftligen till OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per e-post cth@omnicar.dk. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredag den 19 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.


Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.omnicar.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 606 816 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
c) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
d) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, medförande utgivande av maximalt 10.000.000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Resultatdisposition (punkt 9 c)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Jens Sørensen, Andreas Klainguti omväljs som ordinarie styrelseledamöter och Ahmed Sallam som ny ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Mikkel Andreas Lippmann.
Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Danmark samt på bolagets webbplats (www.omnicar.com) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i maj 2020
OmniCar Holding AB (publ)
STYRELSEN

For more information about OmniCar, please contact:
Claus T. Hansen, CEO OmniCar Holding
E-mail: cth@omnicar.dk

Menu