Press release
April 23 2019

Aktieägarna i OMNICAR Holding AB (publ), 559113-3987, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2019 kl. 09.30 på MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 maj 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019), och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 maj 2019 skriftligen till OMNICAR Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 52 30 27 29 eller per e-post tbp@omnicar.dk. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 18 maj 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019), vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid
(dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.omnicar.com och skickas med post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 495 710 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 65 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Jesper Aagard, Jens Aaløse, Andreas Klainguti och Jens Sørensen omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jens Aaløse. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Sankt Annæ Plads 13, i Köpenhamn, Danmark samt på bolagets webbplats (www.omnicar.com) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i april 2019
OMNICAR Holding AB (publ)
STYRELSEN

For more information about OMNICAR, please contact:
Claus T. Hansen, CEO OMNICAR Holding
E-mail: cth@omnicar.dk

ABOUT OMNICAR
The IT company OMNICAR has developed a unique software solution called SAM (Service Agreement Management) for vehicle repair shops and car dealers. SAM is a digital tool that is designed to automatically manage future sales and service agreements. SAM helps vehicle repair shops and car dealers to manage and sell far more service contracts than before using customized additional services and subscription-based services that follow each car throughout its lifecycle.

Menu