OmniCar Holding AB (”OmniCar”) genomför för närvarande en nyemission inför planerad notering på AktieTorget,
vars teckningstid avslutas den 22 juni 2017. I det memorandum som offentliggjorts med anledning av aktuellt
erbjudande informeras om att parter i bolaget ingått så kallade lock up-avtal, varigenom parterna förbinder sig att
inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande från och med första handelsdag på AktieTorget och ett år framåt. Mot
bakgrund av ett missförstånd redogörs nedan för vad som avtalats.

I det memorandum som publicerades den 8 juni 2017, i samband med att teckningstiden i OmniCars nyemission inför
planerad notering på AktieTorget inleddes, kan läsas att tillträdande VD Claus T. Hansen, tillträdande styrelseledamot
Stig Jensen samt styrelseledamot Mikkel Lippman genom respektive helägt bolag via utfästelse om lock-up förbundit sig
att behålla åtminstone 90 procent av det ägande respektive part har på noteringsdagen, räknat från och med första
handelsdag på AktieTorget och ett år framåt.

Hansen, Jensen och Lippman har via bolag dock ingått lock up-avtal genom vilka de förbinder sig att behålla åtminstone
90 procent av det ägande respektive part hade dagen för bildandet av bolaget, vilket var den 18 maj 2017. Lock upavtalen
omfattar således ej de aktier respektive part tecknat i den private placement som genomfördes i juni 2017.
Förbindelserna gäller i 12 månader räknat från första dag för handel på AktieTorget. Utöver Hansen, Jensen och Lippman
har ytterligare två parter ingått avtal om lock up. Dessa förblir oförändrade.

Per dagen för OmniCars bildade uppgick Hansens, Jensens och Lippmans innehav till 3 637 700 aktier, 460 525 aktier,
respektive 1 136 785 aktier. Den totala procentandel aktier som omfattas av lock up uppgår således, vid fulltecknad
aktuell nyemission, till cirka 66 procent istället för cirka 71 procent, vilket var fallet enligt publicerat memorandum

Menu