Aktieägarna i OMNICAR Holding AB (publ), 559113-3987, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 10.00 på MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 juni 2018 skriftligen till OMNICAR Holding AB, c/o MAZARS SET
Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 52 30 27 29 eller per e-post tbp@omnicar.dk. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum…

Menu