Med ”OMNICAR” eller ”Bolaget” avses koncernen, det vill säga OMNICAR Holding AB med organisationsnummer
559113-3987 och dess helägda dotterbolag OMNICAR A/S. Omnicar A/S, koncernens rörelsedrivande dotterbolag,
startade sin verksamhet i februari 2016. I maj 2017 bildades OMNICAR Holding AB genom en apportemission, varvid
aktierna i OMNICAR A/S förvärvades i utbyte mot aktier i OMNICAR Holding AB, varvid koncernförhållande uppstod.
Förvärvet behandlas som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll, med motivet att de tidigare
ägarna av aktierna i OMNICAR A/S erhöll aktier i OMNICAR Holding AB i samma proportioner, vilket därmed inte
medförde någon ändring av ägarkretsen…

Menu